• آدرس: اهواز- کیانپارس - خیابان آبان غربی - مجتمع تخصصی آبان طبقه 6
  • رزرو نوبت:-09160442104

خار پاشنه لیست بیماری ها ودرمان آنها

درمان خارج پاشنه با طب سوزنی

الکترو اکوپانکچر یا استفاده از جریان الکتریکی و باز کردن نقاط ماشه ای فعال به کمک این روش تکنیک بسیار جدید و موثر به طب سوزنی اضافه شده و با بلوک جریان های نخاعی و آزاد سازی اندورفین ها،موجب درمان شگرف و بسیار موثری در بسیاری از بیماری ها میشود، موارد درمان با الکترو اکوپانکچر:

ادامه